Regulamin
Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu
na najlepszą pracę dyplomową roku

ARCHITEKTURA BETONOWA


Zainicjowany w 2000 roku konkurs jest organizowany przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu (do roku 2006 pod nazwą firmy promocyjnej Polski Cement sp. z.o.o), a prowadzony przez Katedrę Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej WA PK. Doroczny, ogólnopolski konkurs zyskał akceptację środowisk akademickich: potwierdzają to licznie nadsyłane prace dyplomowe. Prestiż konkursu budują członkowie Jury – autorytety świata nauki i architektury i studenci-dyplomanci prezentujący talent i wiarę w rolę betonu – niezwykłego materiału współczesnej architektury.


I. ZAŁOŻENIA KONKURSU

§ 1
1. Nagroda – ARCHITEKTURA BETONOWA – jest przyznawana dorocznie
za najlepszą pracę dyplomową, której autor w danym roku akademickim na wyższej uczelni architektonicznej w Polsce, uzyskał stopień magistra inżyniera architekta.
2. Nagroda jest wyłaniana drogą konkursu.
3. Kryteria oceny dotyczą wartości architektonicznych projektu, opartych na walorach estetycznych
i konstrukcyjnych betonu. Sposób prezentacji koncepcji architektury winien być stosowny do idei architektonicznej projektu.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA

§ 2
1. Do konkursu przyjmowane są prace wraz z Kartą Uczestnictwa potwierdzoną przez promotora pracy dyplomowej i Dziekana Wydziału Architektury.
(Karta Uczestnictwa zostanie przekazana przez Biuro Konkursu do Dziekanatów Wydziałów Architektury lub jest dostępna na stronie internetowej konkursu www.beton.arch.pk.edu.pl).

§ 3
2. W terminie wyznaczonym przez organizatorów należy przekazać prace wraz Kartą Uczestnictwa na adres:
Katedra Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
(O terminie przekazania prac Dziekanaty Wydziałów Architektury zostaną powiadomione przez Biuro Konkursu).
3. Prace (potwierdzenie na Karcie Uczestnictwa przez Sekretarza Konkursu) można składać osobiście lub przesyłać pocztą (data stempla pocztowego w wyznaczonym terminie).

4. Na opakowaniu pracy (zaleca się sztywną teczkę) należy umieścić:
Hasło – Konkurs ARCHITEKTURA BETONOWA oraz informacje:
— nazwa Wydziału Architektury, adres, telefon,
— tytuł pracy dyplomowej,
—imię i nazwisko autora, adres kontaktowy, telefon,
imię i nazwisko promotora, adres kontaktowy, telefon.

III. ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ

§ 4
1. Praca powinna zawierać:
— Kartę Uczestnictwa potwierdzoną przez promotora pracy dyplomowej i Dziekana Wydziału Architektury,
— plansze (bez antyram) jednoznacznie prezentujące koncepcję, w tym szczegół przekroju przez ścianę zewnętrzną (w skali 1:20 lub 1:10), opis projektu dyplomowego.
2. Plansze powinny zawierać informacje: nazwa uczelni, temat projektu dyplomowego, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora z podaniem jego tytułu lub stopnia naukowego.
3. Uczestnicy zobowiązani są do przekazania organizatorowi konkursu pracy konkursowej w postaci zapisu elektronicznego (na płycie CD pliki w formacie: tiff, dwg, jpg, psd) dołączonego do części opisowej projektu.
Organizatorzy nie przyjmują modeli architektonicznych.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów cyfrowych.
Organizatorzy przyjmują prace konkursowe tylko w opakowaniach zwrotnych (tekturowe pudło, plastikowa teczka itp.).


JURY

§ 5
1. Dziekan Wydziału Architektury PK i Komisarz Konkursu powołują Jury w liczbie minimum 5 osób, składające się z profesorów uczelni architektonicznych, w tym Przewodniczącego Jury oraz Sędziego Referenta. W skład Jury wchodzi przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu. Organizatorzy mogą zaprosić do udziału w pracach Jury architekta z kraju lub z zagranicy nie będącego nauczycielem akademickim.
2. Przewodniczącym Jury jest Dziekan Wydziału Architektury PK lub inny członek jury. Komisarz Konkursu jest członkiem jury. Sekretarze organizacyjni uczestniczą w pracach jury bez prawa głosu
3. Komisarz Konkursu w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Architektury PK zwołuje posiedzenie Jury.
4. Do ważności obrad i uchwał Jury potrzebna jest obecność minimum 3 członków jury w tym Przewodniczącego i Sędziego Referenta
5. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu Nominacji i Nagród po wysłuchaniu:
— opinii Sędziego Referenta, który przedstawia zgłoszone projekty w oparciu o protokół przyjmowania prac
i czuwa nad formalną stroną obrad jury
— opinii członków jury
— informacji Komisarza Konkursu i Stowarzyszenia Producentów Cementu o wysokości kwoty przeznaczonej na Nagrody.
6. Jury zatwierdza i podpisuje protokół z obrad konkursowych sporządzony przez Sekretarzy.

V. NOMINACJE I NAGRODY

§ 6
1. Stowarzyszenie Producentów Cementu corocznie ustala wysokość kwoty przeznaczonej na nagrody.
2. Z nadesłanych projektów Jury wyróżnia dowolną ilość prac Nominacją do Nagrody. Nominację stanowi: dyplom konkursu ARCHITEKTURA BETONOWA dla autora i promotora pracy.
3. Z prac nominowanych Jury przyznaje 3 równorzędne Nagrody Konkursu. Nagrodę dla autora i promotora pracy stanowią: dyplom konkursu ARCHITEKTURA BETONOWA i nagroda pieniężna. Ponadto autorzy prac nagrodzonych otrzymują statuetkę Architektura Betonowa autorstwa Dariusza Kozłowskiego
4. Jury może przyznać inną ilość Nagród, rozdysponowując całą kwotę przeznaczoną na nagrody ustaloną przez Stowarzyszenie Producentów Cementu.


VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I OTWARCIE WYSTAWY

§ 7
1. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej odbywa się na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w terminie wyznaczonym przez Komisarza Konkursu. Termin ogłoszenia wyników zostaje przekazany uczestnikom konkursu poprzez macierzyste dziekanaty Wydziałów Architektury.
2. Na otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu zapraszani są wszyscy uczestnicy i promotorzy prac oraz członkowie jury.


VII. ZWROT PRAC

§ 8
1. Po zakończeniu wystawy, w terminie wyznaczonym przez Komisarza Konkursu prace należy odbierać
w biurze konkursu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej — w Katedrze Projektowania Architektonicznego i Kompozycji Mieszkaniowej
pok. 103, 1 piętro, ul. Warszawska 24.
Prace nieodebrane w terminie odsyłane będą wyłącznie na macierzyste Wydziały Architektury. Kosztami wysyłki obciążane są Wydziały Architektury kierujące prace do konkursu.


            Dyrektor Biura                                                               Komisarz Konkursu Architektura Betonowa
            Stowarzyszenia Producentów Cementu                          
            Prof. dr hab. inż. Jan Deja                                           Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski